Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang
Khách hàng Tập đoàn FVG
Nội dung dự án/hợp đồng

Cung cấp bê tông xây dựng

Giá trị
Thời gian 2017
Địa điểm Quảng Nam