Bê tông có thời gian thi công lâu

Bê tông tươi thời gian thi công lâu là loại bê tông tươi cho phép khả năng duy trì tính công tác lớn hơn 04 giờ, nhằm đảm bảo khả năng thi công đối với các cấu kiện đặc biệt hoặc phù hợp với các điều kiện thi công đối với bê tông có yêu cầu chờ lâu tại công trường.

Công dụng sản phẩm

  • Đảm bảo thời gian thi công đối với các cấu kiện như: cột, cọc khoan nhồi…
  • Đảm bảo tính đồng nhất cho mẻ đổ sau khi đóng rắn.
  • Không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tác động bên ngoài gây ngắt quảng tiến độ như: giao thông, thời tiết, hỏng hóc máy móc thiết bị trong quá trình thi công…làm tăng tính an toàn cho thi công.

Đặc tính kỹ thuật

  • Tuân thủ các tiêu chuẩn trong và ngoài nước về các yêu cầu kỹ thuật như đối với bê tông tươi thông thường.
  • Cho phép duy trì tính công tác lên tới 08 giờ.
  • Độ sụt  ≥ 16 ± 2(cm).
  • Sử dụng phụ gia kéo dài thời gian ninh kết nhưng vẫn đảm bảo thời gian ninh kết bê tông tươi.