Dự án đang triển khai 2
Khách hàng
Nội dung dự án/hợp đồng
Giá trị 100 tỉ
Thời gian 2018-2020
Địa điểm Hà Nội