đường Hoàng Hoa Thám
Khách hàng Cty 8Plus
Nội dung dự án/hợp đồng

Giá trị 50 tỷ
Thời gian 2018 - 2019
Địa điểm Hà Nội